all 7 comments

[–]jet199 2 insightful - 3 fun2 insightful - 2 fun3 insightful - 3 fun -  (0 children)

Professional Irishman

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Manager

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Join Space Force, be a space marine.

[–]yelgy 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

president

[–]fschmidt 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Lawyer

[–]IndianaJones 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

telemarketer

[–]Bigs 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Copywriter